Работна пракса во Германија

header

rpvGermanija

Кој смее да извршува пракса?

Според член 2 став 2 број 5 од одредбата за вработување, пракса во Германија може да извршуваат студенти:

 • со странско државјанство,
 • кај кои праксата е во непосредна поврзаност со специјалноста на студирањето,
 • кои се запишани на странска висока стручна школа или универзитет и
 • кои можат да докажат 4 стручни семестри.

На што треба да се обрати внимание по однос на дипломски трудови/фамулатори/докторски дисертации? 

Според член 2 став 2 број 5 од одредбата за вработување, завршните трудови (диплома, бачелор (доколку се завршат 4 стручни семестри) / магистерски трудови) претставуваат пракса. Ве молиме наведети ги темите на ваквите трудови во планот за праксата.

Кој е надлежен за странските практиканти/практикантки со диплома? 

Доколку практикантот веќе ги завршил студиите и повеќе нема статус на редовен студент на друг факултет/смер, може да се спроведе пракса со назив „Понатамошна образовна пракса“.

Дали на практикантите им е потребна работна дозвола?

Да, странските студенти смеат да работат – и изведуваат пракса во Германија – само ако Сојузната агенција за вработување (застапувана од ZAV) додели своја согласност.

Потребна ли е виза за практикантите?

За пракса со времетраење од помалку од три месеци, на државјаните од одредени земји не им е потребна виза, а над 3 месеци потребно е да се извади виза.

Колку смее да трае праксата?

Праксата поврзана со предеметот на студиите за странски студенти не смее да трае повеќе од 12 месеци. Овие 12 месеци не мора да се завршат одеднаш, може да се поделат низ текот на студиите.

Дали е можно продолжување или одложување?

Продолжување на стручната пракса е можно, доколку не се искористени дозволените 12 месеци. За периодот за кој се поднесува барање за продолжување на праксата потребно е да се достави дополнителен план за пракса. Понатаму треба да биде доставена потврда за редовен студент, со која се потврдува статусот на редовен студент за време на продолжувањето на праксата.

Барањето за продолжување треба да се поднесе писмено. Ве молиме да ни го соопштите саканиот период на продолжување и доставете го за таа цел потребниот план за пракса. Барањето за продолжување потребно е да се достави најдоцна четири недели пред истек на праксата.

Одложување на веќе утврдениот термин за стручната пракса е исто така можно. Барањето за ова треба да се достави во писмена форма и без одложување, веднаш по утврдувањето на задоцнетиот почеток на праксата. Одложувањето на терминот може да се изведе само доколку има соодветен доказ за задоцнетото пристигнување. Истото треба да се докаже со копија од пасош на студентот на која е видлива и визата. Во друг случај задоцнувањето на почетокот на праксата е неприфатливо. Исто така треба да биде поднесена потврда за редовен студент со која се гарантира таквиот статус за целото времетраење на праксата.

Месечен надоместок за практиканти

Најниската граница за надомест за практиканти во моментот изнесува 670 EUR (бруто) месечно.

Неделно работно време

За студенти постои ограничување на најмногу 40 работни часови неделно.

Кои документи треба да се поднесат?

  1. Формулар за аплицирање
  2. План за пракса
  3. Оргинална потврда за редовен студент
  4. Копија од пасош на студентот (страници со лични податоци)
  5. Гаранција/гарантно писмо од страна на трето лице (само доколку не може да се исплати во целост надоместот за практикант)
  6. Оригинално полномошно (доколку барањето се поднесува од страна на трети лица)
  7. Информации за претпријатието во кое ќе се извршува праксата (само доколку немаат интернет страница)

Колку долго трае постапката?

Времетраењето на постапката зависи од тоа колку барања се поднесени до Државната служба за вработување (ZAV) и може да изнесува до 4 недели. Ве молиме да имате разбирање дека не може да им се даде предност на документите што би требало да се обработат во краток рок. Сите барања се разгледуваат по редоследот по кој биле примени. 

Поради тоа планирајте го почетокот на праксата и испратете ги документите навремено, односно најдоцна 6 недели пред договорениот почеток на праксата.
Летови би требало да се резервираат откако ќе биде издадена согласноста.

© 2014 Kontext. Сите права се задржани.

Дизајнирано од Cube Systems .